Regulamin programu Pro-Install, Polska.


DEFINICJA

"Administrator" oznacza 360insights Ltd., administratora programu.

"Uczestnik" jest zdefiniowany jako firma instalatorska/monterska, która zaakceptowała niniejsze Warunki użytkowania.

"Program" jest zdefiniowany jako program Pro-Install, punktowy program lojalnościowy dla instalatorów/monterów kupujących produkty marki Honeywell Home, Resideo i wszystkie ich części składowe.

"Strona internetowa" jest zdefiniowana jako https://installer.resideo.com/.

Niniejszy regulamin dotyczy programu firmy Resideo Technologies Inc. w Polsce, na licencji Honeywell International Inc. Znak towarowy Honeywell Home jest używany na podstawie licencji firmy Honeywell International Inc.

ODBIÓR

Uzyskując dostęp, dokonując transakcji punktowych lub korzystając z jakiegokolwiek aspektu Programu lub Strony internetowej, Uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad, warunków, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zamieszczonych przez Administratora na Stronie internetowej.  Resideo zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji któregokolwiek z warunków użytkowania w dowolnym czasie bez powiadamiania o tym fakcie Uczestnika. Korzystając ze Strony internetowej, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zrozumiał go. 

KWALIFIKACJA

Program jest dostępny dla firm instalatorskich/monterskich, które kupują produkty marki Honeywell Home bądź Resideo. Każda firma instalatorska/monterska musi posiadać conajmniej jednego zarejestrowanego pracownika, który będzie uczestniczył w Programie w imieniu firmy. Uczestnik musi być zamieszkały w Polsce i mieć ukończone 18 lat w momencie rejestracji. Program ten nie może być łączony z innymi programami firmy Resideo, ofertami lub rabatami.

Program i jego korzyści są oferowane według uznania firmy Resideo i jej spółek zależnych. Resideo ma prawo do zakończenia Programu lub zmiany warunków Programu, zasad, korzyści, warunków uczestnictwa lub poziomu nagród, w całości lub w części, w dowolnym czasie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, nawet jeśli zmiany mogą wpłynąć na wartość zgromadzonych już Punktów. Obowiązkiem Uczestnika jest zachowanie wiedzy na temat tych zasad i warunków.

Pracownicy Resideo, ich spółek zależnych, agencji reklamowych, dostawców prezentów lub innych przedstawicieli, lub członkowie najbliższych rodzin takich pracowników oraz osoby, z którymi pracownicy ci dzielą swoje miejsce zamieszkania, nie są uprawnieni do udziału w programach związanych ze sprzedażą produktów marki Honeywell Home bądź Resideo.

UDZIAŁ – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Aby wziąć udział w Programie, firmy instalatorskie/monterskie są zobowiązane do zakupu produktów marki Honeywell Home bądź Resideo i złożenia zgłoszenia za pośrednictwem swojego Uczestnika na Stronie internetowej.  1 (jeden) punkt zostanie przyznany za każdy 1 (jeden) złoty wydany na produkty marki Honeywell Home bądź Resideo, zaokrąglony w dół do najbliższego 1 zł.  Ponadto firma Resideo może oferować punkty za produkty promocyjne za pośrednictwem Strony Internetowej.  Produkty promocyjne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Uczestnicy są zobowiązani do przesłania kopii faktury jako części swojego zgłoszenia z wyraźnym wskazaniem nazwy handlowej sprzedawcy, daty wystawienia faktury, numeru faktury, zakupionych produktów i sumy faktury.  Faktury kwalifikują się do przyznania punktów tylko wtedy, gdy są datowane w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia.

Paragony nie będą akceptowane jako dowód zakupu.

Zgłoszenia będą monitorowane w trakcie trwania programu, duplikaty zgłoszeń na ten sam numer faktury będą odrzucane. Konta Uczestników na stronie internetowej mogą zostać zamknięte, a wszystkie punkty usunięte, jeśli okaże się, że zgłoszenie jest fałszywe.

Resideo nie ponosi odpowiedzialności za utracone, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia. Uczestnictwo oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków. Nieprzestrzeganie zasad i warunków Programu, nadużycie Programu, jakiekolwiek zachowanie szkodzące interesom Resideo lub Administratora, lub jakiekolwiek przeinaczenie informacji dostarczonych firmie Resideo może skutkować zakończeniem udziału Uczestnika w Programie, anulowaniem zgromadzonych punktów, nagród lub korzyści.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program Pro-Install trwa od 1 września 2019 r. do odwołania. Uczestnicy mogą wysyłać zgłoszenia od 1 września 2019 r. do odwołania. 

Jeżeli zdecydujemy się na zamknięcie programu, uczestnicy będą mieli do 30 dni na wykorzystanie punktów. Punkty, które nie zostaną wykorzystane przed upływem terminu, zostaną utracone.

UŻYTKOWANIE DANYCH

Dane osobowe, które podajesz podczas rejestracji do Programu, mogą być wykorzystywane do komunikacji w ramach Programu i przyszłych działań marketingowych firmy Resideo; Twoje dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Jeśli zgadzasz się na takie wykorzystanie danych osobowych, zaznacz pole "zaakceptuj warunki" na stronie internetowej Programu.

ZARZĄDZANIE PUNKTAMI

Punkty zostaną przyznane każdemu z Uczestników w momencie spełnienia wymaganych warunków lub/oraz zatwierdzenia zgłoszenia.

Uczestnicy mogą wybrać jedną z poniższych opcji:

(i)              zachować przyznane punkty w celu ich wykorzystania w późniejszym terminie; lub

(ii)             wykorzystać część lub wszystkie punkty przyznane na nagrody za pośrednictwem Strony Internetowej

Punkty muszą być wymieniane za pośrednictwem Strony internetowej Programu, a Uczestnicy będą odpowiedzialni za dystrybucję nagród w ramach swojej firmy. Nagrody, po ich wybraniu, mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy Uczestnik skontaktuje się z loyalty@resideo.com w ciągu 24 godzin od momentu ich realizacji.   

Nieuczciwe korzystanie z kont i punktów na kontach Uczestnika będzie skutkować natychmiastowym zawieszeniem konta. Oszustwo może skutkować zamknięciem konta Uczestnika i anulowaniem zgromadzonych punktów, nagród lub korzyści.

ZAMAWIANIE NAGRÓD

Punkty mogą być wymieniane wyłącznie za pośrednictwem Administratora Serwisu Programu.  Nagrody, po ich wybraniu, mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy Uczestnik skontaktuje się z loyalty@resideo.com w ciągu 24 godzin od momentu ich realizacji. 

Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę, czek, depozyt bankowy lub jakikolwiek inny rodzaj płatności dokonywanych przez Resideo na rzecz Uczestnika. Uczestnicy nie mogą gromadzić, przekazywać ani łączyć punktów z żadnym innym Uczestnikiem lub osobą w celu realizacji nagród. Uczestnikom nie wolno łączyć gotówki, czeków, depozytów bankowych ani żadnego innego rodzaju płatności i punktów w celu realizacji nagród. Nagrody mogą być realizowane wyłącznie za pomocą punktów.

Dostawa jest dostępna tylko do kraju zamieszkania Uczestnika.

Nagrody doświadczenia będą realizowane poprzez bezpośrednie uzgodnienie przez Uczestnika z dostawcą nagród doświadczenia, zgodnie z dostępnością, czasem realizacji i możliwościami każdego z dostawców.

Zastąpienie

W przypadku niedostępności nagrody, Administrator skontaktuje się z Uczestnikiem w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia i zaoferuje przedmiot zastępczy o podobnej wartości.  Jeżeli Uczestnik nie chce przyjąć przedmiotu zastępczego, pierwotna wartość nagrody potrąconej z konta Uczestnika zostanie ponownie zaksięgowana. 

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub włączenia jakiejkolwiek nagrody z oferty według naszego uznania, a Uczestnicy nie mogą polegać na stałej dostępności kategorii nagród lub pozycji nagrody.  Administrator będzie honorował wszelkie Nagrody, które zostały już zamówione przez Uczestnika przed jakąkolwiek zmianą wartości.

Dostawa

Dostawa nagród zostanie zrealizowana w ciągu 28 dni od złożenia zamówienia, chyba że na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej określono inaczej.

Dostawa wszystkich nagród zostanie zrealizowana na adres podany przez Uczestnika w momencie składania zamówienia.  Podany adres dostawy nagród powinien umożliwiać podpisanie odbioru dostawy. Jeżeli nie ma nikogo, kto mógłby podpisać odbiór towaru, firma kurierska zwykle zostawia kartę z danymi kontaktowymi dla Uczestnika, aby mógł ponownie zorganizować dostawę. W przypadku, ponownej dostawy i braku odbiorców, którzy mogliby podpisać odbiór towaru, dostawca może, według własnego uznania, obciążyć Uczestnika kosztami ponownej dostawy.

Uczestnicy nie powinni przyjmować dostaw, które zostały uszkodzone podczas doręczenia.  Należy odmówić przyjęcia dostawy uszkodzonych przedmiotów, a nasz zespół obsługi klienta musi zostać niezwłocznie poinformowany, abyśmy mogli skontaktować się z dostawcą i umówić się na wysłanie produktu zastępczego.  Jeśli opakowanie zostanie otwarte, a następnie okaże się, że produkt jest wadliwy, Uczestnik musi poinformować nas o tym w ciągu 24 godzin a my skontaktujemy się z dostawcą w imieniu Uczestnika, aby uzgodnić wymianę lub odpowiednią alternatywę.

W przypadku, gdy dostawa nie jest możliwa z jakiegokolwiek powodu, Administrator zorganizuje ponowną dostawę jak najwcześniej to możliwe, ale Uczestnik może zostać obciążony opłatami poniesionymi przez kuriera lub podobnego usługodawcę w przypadku ponownej próby dostawy, za którą Uczestnik ponosi odpowiedzialność.

Zwroty

Zwroty nagród zostaną zapewnione Uczestnikowi, jeśli wystąpi usterka lub uszkodzenie nagrody, pod warunkiem, że sprawa zostanie zgłoszona Administratorowi w ciągu 24 godzin od jej otrzymania.  Kurierzy generalnie nie przyjmują odpowiedzialności za szkody lub utracone przedmioty po upływie tego terminu.   

Jeżeli Uczestnik chce uzgodnić lub zorganizować zwrot, wymianę lub zwrot jakiejkolwiek pozycji, prosimy o kontakt w ciągu 24 godzin od jej otrzymania. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niektóre produkty nagrodzone nie podlegają zwrotowi  (tj. produkty o wyglądzie dostosowanym do potrzeb klienta lub wykonane na zamówienie, produkty łatwo psujące się, takie jak kwiaty/żywność lub przedmioty osobiste, takie jak biżuteria lub kosmetyki).

Po otrzymaniu nagrody przez Uczestnika, pod warunkiem, że nie dojdzie do uszkodzenia, Uczestnik akceptuje wszelkie ryzyko związane z towarami i będzie musiał skontaktować się z producentem w przypadku wystąpienia usterki na późniejszym etapie, zgodnie z warunkami gwarancji producenta (wyłączona jest odpowiedzialność Resideo w ramach gwarancji za wady fizyczne i prawne produktu (nagrody)).

Vouchery i karty podarunkowe

Od czasu do czasu sprzedawcy detaliczni, którzy dostarczają vouchery lub karty podarunkowe, mogą doświadczyć czasowych opóźnień w dostarczaniu Administratorowi zapasów voucherów lub kart.  W przypadku, gdy opóźnienia będą miały wpływ na zdolność Administratora do dostarczenia Zamówienia zgodnie z pierwotnym harmonogramem, Administrator poinformuje Uczestnika i omówi odpowiednie działania.

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty podarunkowej lub vouchera w transporcie, Administrator sprawdzi, czy karta lub voucher zostały wykorzystane. 

a) Jeżeli karta została wysłana za pośrednictwem Poczty i nie została zrealizowana, Administrator wyda kartę zastępczą.

b) Jeżeli karta została wysłana za pośrednictwem Poczty i została zrealizowana, Uczestnik zostanie obciążony opłatą za kartę zastępczą.

c) Jeżeli karta została wysłana przesyłką specjalną lub inną usługą kurierską i odbiór został potwierdzony pod właściwym adresem, Uczestnik zostanie obciążony opłatą za kartę zastępczą; jeżeli karta została dostarczona nieprawidłowo Administrator zweryfikuje sytuację i wymieni kartę na nową.

W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika zagubienia lub kradzieży kuponu lub karty podarunkowej, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z salda karty pobierana jest opłata za wydanie karty zastępczej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę deaktywacji lub udostępnienia przez sprzedawcę detalicznego kredytu lub wymiany zagubionej lub skradzionej karty prezentowej lub vouchera.  Po dostarczeniu karty upominkowej lub vouchera, Uczestnik przejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za karty upominkowe i voucher. Nie przewiduje się zwrotu środków.

DODATKOWE INFORMACJE

Zakończenie programu

Resideo lub Administrator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, anulowania lub zawieszenia Programu w dowolnym czasie.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają pisemne powiadomienie o zakończeniu programu. Wszystkie punkty muszą zostać wymienione przed datą zakończenia programu.

Ochrona danych osobowych i prywatności

Resideo działa jako administrator danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Resideo zobowiązuje się do przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z wszelkich obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Resideo udostępnia Administratorowi dane osobowe do celów administracyjnych Programu.

Polityka prywatności Resideo: https://www.resideo.com/privacy/polish

Wykorzystanie danych

Dane osobowe, które podajesz podczas rejestracji do Programu, mogą być wykorzystywane do komunikacji w ramach Programu i przyszłych działań marketingowych firmy Resideo; Twoje dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Jeśli zgadzasz się na takie wykorzystanie, zaznacz pole "zaakceptuj warunki" na stronie internetowej Programu.

Podatek

Resideo i Administrator zwalniają się z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikających z programu Pro-Install, w tym, ale nie wyłącznie, punktów lojalnościowych, losowania nagród i upominków promocyjnych. Uczestnicy i ich firmy instalatorskie/monterskie są bezpośrednio odpowiedzialni za rozliczanie i płacenie do lokalnych urzędów skarbowych wszelkich zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne lub innych podatków lokalnych wynikających z ich korzyści.

Informacje ogólne

Regulamin programu nie będzie przedmiotem korespondencji. W mało prawdopodobnym przypadku sporu, decyzja Resideo będzie ostateczna. Resideo i/lub Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, anulowania lub wycofania tego Programu w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Resideo i/lub Administrator nie może zagwarantować działania osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub niedotrzymanie warunków przez osoby trzecie.  Uczestnicy niniejszego programu lojalnościowego zgadzają się, że Resideo i Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, koszty, szkody lub rozczarowanie jakiegokolwiek rodzaju, które w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio wynikają z niewłaściwego użycia programu lub nagrody lub z udziału w programie. Żadne z postanowień tej klauzuli nie ogranicza odpowiedzialności Resideo lub Administratora w odniesieniu do śmierci lub obrażeń ciała wynikających z jego własnego zaniedbania lub wynikających z oszustwa.

Program ten jest zarządzany przez 360insights Ltd. w imieniu firmy Resideo Technologies.

Organizator: Resideo Technologies, Inc. Ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

Copryright © 2019 Resideo Technologies, Inc. Nazwa Honeywell Home jest znakiem towarowym spółki Honeywell International Inc., używanym na licencji udzielonej firmie Resideo Technologies, Inc.